اسرار روانشناسانه شکل امضاء!

*کسانی که به طرف عقربهای ساعت امضاء می‌کنند انسان‌های منطقی هستند.

*کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء میکنند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند.

*کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پافشاری در امور دارند.

*کسانی که از خطوط افقی استفاده میکنند انسان‌های منظّم هستند.

*کسانی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند.

*کسانی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند.

*کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

*کسانی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

*کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.

*کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند، کسانی هستند که میخواهند به قله برسند.

منبع ایران -ایران

/ 1 نظر / 20 بازدید