آیا میدانید چرا از کلمه استکان استفاده میکنیم؟

آیا میدانید چرا از کلمه استکان استفاده میکنیم؟

درزمان های قدیم هنگامیکه هندو ها با کشور های عربی مراوده تجاری داشتند
برای نوشیدن چای به همراه خود پیاله هایی را به این کشور ها خصوصا عراق
و شام قدیم آوردند که در آن کشور ها به بیاله معروف شد.پس از آن اروپاییانی
که برای تجارت به کشورهای عربی سفر میکردند چون در کشورشان از فنجان برای نوشیدن چای یا قهوه استفاده میکردند هنگام بازگشت به کشورشان این پیاله ها را به عنوان یادگاری میبردند و آن را  East Tea Can  مینامیدند یعنی یک  ظرف چای شرقی به تدریج این کلمه  به کشور های شرقی بازگشت و در آنجا متداول شد

/ 0 نظر / 15 بازدید